ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Г-Н НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗОВ

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ

СТАНОВИЩЕ

на

Института за пътна безопасност

Уважаеми господа,

Нашият институт е съсредоточен в спецификата на мерките и дейностите, които пряко или косвено касаят пътната безопасност. Винаги сме били сред първите, които алармират когато забележим или установим неточност, нередност или неправда. Днес бихме искали да повдигнем „завесата“ пред българското общество и в частност пред Вас, като избрани стожери на неговото доверие и защитници на обществените интереси.

Напоследък сме свидетели на изключително тревожна тенденция, която крещящо говори за неспособността за справяне с работата както на представителите в НС, така и в ресорните ведомства министерства. Наблюдава се масова практика на „outsourcing” на функции, задължения и отговорности както на Народното събрание, така и на някои министерства в посока към частни дружества.

За нас от ИПБ е абсолютно неприемливо, скандално и безотговорно основни теми, задачи на едно управление в даден сектор да се възлагат чрез обществени поръчки на частни дружества!!! Ако отидем по-далеч в тази практика, защо Министерски съвет не организира обществена поръчка за „раздаване“ на министерствата на някои адвокатски кантори? Защо на парламентарни избори, избирателите не започнат да си избират Адвокатски кантори или фирми, на които имат доверие ?!?

Не бихме искали да звучим абстрактно, затова ще дадем конкретен пример, с който да илюстрираме тази пагубна и вредна практика. В рамките на Министерство на транспорта и съобщенията са проведени или се провеждат две обществени поръчки:

  1. Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“ с УИН 00042-2023-0007 от 22 март 2023 г., индикативен бюджет 120 000 лв. подписан договор на стойност 73400 лв без ДДС от ДЗЗД Транспортни проучвания, анализи и нормотворчество“ (съставено от адвокатско дружество Попов, Арнаудов и партньори“ и Глобал Метрикс ЕООД) от министър Георги Гвоздейков на 02 август 2023 г. В обявлението на обществената поръчка „невинно“ е посочено, че ОП е за анализ на законодателство и добри практики в областта на обществения транспорт. НОООООО, когато отворим техническата спецификация ще открием следното: ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА: Основната цел, която следва да бъде постигната с изпълнението на поръчката, е посредством проучване на националното законодателство и добрите практики от европейското законодателство в областта на обществения транспорт да се предложи подходящ за Република България модел на закон, институционална рамка и инструменти за провеждане на релевантни политики като основа за създаване на ефективна Национална транспортна схема чрез интегриране и координиране на видовете транспорт за обществен превоз на пътници.

Пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превозс УИН 00042-2023-0016 от 28 април 2023 г. индикативен бюджет от 120 000 лв., определен за изпълнител за стойност 83933 лв. без ДДС от ДЗЗД Железопътен транспорт“ (съставено от адвокатско дружество Попов, Арнаудов и партньори и Глобал Метрикс ЕООД). Ще си позволим да копираме посоченото в обявлението като същина на тази обществена поръчка: Обществената поръчка включва следните дейности и задачи:
Дейност 1: Изготвяне на пазарна оценка за железопътния сектор, определяща обхвата на задължението за извършване на обществена услуга съгласно новия договор за обществена услуга за железопътен превоз. Дейността включва изпълнение на следните задачи:
Задача 1.1. Определяне на целите на пазарната оценка
Задача 1.2. Оценка на търсенето на пътнически железопътни услуги
Задача 1.3. Оценка на услугите, които биха могли да бъдат предоставени от отворен достъп/търговски оператори
Задача 1.4. Определяне на обхвата на пазарната оценка
Задача 1.5. Определяне и оценка на въздействията
Задача 1.6. Оценка дали за постигане на целите на политиката за обществения транспорт, може да се използва мярка, която нарушава конкуренцията в по-малка степен от възлагането на договор за обществена услуга за железопътен превоз, с цел да се гарантира, че е предоставена подходяща възможност за потенциални услуги с открит достъп/търговски услуги, съвместими с ДОУ (напр. в случай на наличие на рентабилни железопътни услуги по българската железопътна мрежа).
Задача 1.7. Тълкуване и формулиране на заключения
Задача 1.8. Представяне на резултатите – изготвяне на доклад по Дейност 1, в който са документирани резултатите от извършените в предходните задачи, анализи и оценки.
Дейност 2: Изготвяне на предложения за възлагане на новия договор за обществена услуга за железопътен превоз, който да влезе в сила от 01.01.2025 г.
Дейностите, предмет на обществената поръчка, са описани в Техническа спецификация към документацията на обществената поръчка.

Уважаеми господа ръководители на Република България,

Ние, от ИПБ, нямаме никаква представа и впечатления от избраните на два пъти за две различни обществени поръчки дружества. Ние не бихме си позволили да коментираме имат ли те или нямат компетентност. Ние се обръщаме към Вас, за да изразим НЕГОДУВАНИЕТО си и ПРОТЕСТА СИ от безхаберието, избягването от отговорност, прехвърлянето на отговорност от административни единици, звена, от народни представители респективно към дружества, които ще генерират документи, ЗА ДА СВЪРШАТ ТЯХНАТА РАБОТА и да носят ТЯХНАТА ОТГОВОРНОСТ!!!

Уважаеми г-н министър-председател, Уважаеми г-н председател на 49то Народно събрание, Уважаеми г-н председател на комисията за транспорт и съобщения в 49то Народно събрание, приканваме Ви НЕЗАБАВНО да изискате ОСТАВКАТА на Министър Георги Гвоздейков за несправянето му с поверените задачи, за предаването на националният интерес от институциите към частни субекти.

Националната транспортна схема е основната задача на МТС и е негов ангажимент, дълг и призвание да я създаде, контролира, управлява и изменя според нуждите на обществото и ефикасното развитие на държавата. Това е задача, която не може да бъде поверена на дружество (ва), не може да бъде направена от четирима човека със съмнителни познания в секторите, които Националната транспортна схема обхваща и влияе.

За нас тази обществена поръчка и подписаният договор от Министър Гвоздейков е признание за липсата на компетентност, визия и възможности за справяне със задълженията.

Изготвянето на пазарна оценка на железопътният сектор и подготовката на следващия договор за обществена услуга за железопътен превоз е гръбнака и основата на Националната транспортна схема. Това не е дейност, която може да се изпълни от дружество, това е отговорност както на експертите в ресорните ведомства, така и отговорност на народните представители, чиито заявления за участие в Народното събрание са заявления за участие в НОРМОТВОРЧЕСТВО. Това не може да се превъзложи на адвокатска кантора или дружество, тези хора са избрани в НС, защото някъде са обещали на избирателите си, че ще работят за просперитета на България!!!

Господа управляващи, 34 години СТИГАТ, България не е полигон за начинаещи, България е държава създадена преди 14 века и заслужава друго отношение от своите избраници!

 

Линкове към цитираните ОП

 

  1. https://app.eop.bg/today/265930 – ОП за Националната транспортна схема и законодателството свързано с нея
  2. https://app.eop.bg/today/283802 – пазарна оценка на железопътния сектор и подготовка на следващия Договор за обществена услуга за железопътен транспорт

22.08.2023 г.

София ЕКИП НА ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ