УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕНКОВ,
Институтът за пътна безопасност приветства желанието на новото редовно правителство да се противопостави на пътнотранспортния травматизъм в страната. Същевременно бихме искали да Ви информираме, че така обявените мерки от страна на Министерския съвет, а именно прилагането на широкообхватен контрол с включване на шест институции и линеен контрол на движението по пътищата са мерки, прилагани още през 2011 година. Така обявените от Вас две мерки не следва да бъдат възприемани като нещо извънредно, тъй като те трябва бъдат включени в ежедневната дейност на тези институции. Системният подход за който Вие говорите не може да се прилага, ако няма конкретен план за действие.
Институтът за пътна безопасност е разработил „Пътна карта“ (екшън план) за въздействие на безопасността на движението по пътищата в България. Експертите от Института са идентифицирали три основни фактора за досегашния неуспех на институциите да намалят риска от настъпване на тежки ПТП, а именно: структурно-организационен, законодателен и корупционен. За да бъде постигнат напредък, е необходим холистичен подход – едновременно и всестранно въздействие върху трите фактора, което не може да се случи без политическа воля и обществена подкрепа.
Продължаващата политическа нестабилност в страната и споделената (без)отговорност на множеството институции с правомощия в областта на безопасността на движението по пътищата, препятстват осъществяването на необходимите мащабни реформи в управлението на транспортната система. Рискът от настъпване на тежки ПТП няма да бъде намален, докато се залага на еднократни, кампанийни действия, а не на устойчиви такива, каквито са заложени в разработенaта от Института за пътна безопасност „Пътна карта“.
Пътната карта е изготвена от експерти, притежаващи необходимата квалификация и опит.
Нейното приемане, реализирането на предложените в нея действия в кратки срокове ще доведе до
намаляването на риска от ПТП. Направените от нас прогнози, базирани на международния опит, показват, че още през първата година жертвите от катастрофи могат да бъдат намалени с между 10% и 20%.
Прилагаме на Вашето внимание изготвената „Пътна карта“ и оставаме в очакване за организиране на работна среща, за представяне на конкретна информация за нейното реализирането.
Най-учтиво Ви напомняме, че отговорността за управление на риска от ПТП е на ръководения от Вас
Министерски съвет.