Заявление

за достъп до обществена информация

От Богдан Методиев Милчев- Председател на Управителния съвет на „Институт за пътна безопасност”, телефон за връзка: 0878777838, електронна поща: ptp2017.bg@gmail.com

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦЕКОВ,

На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Ви моля да разпоредите да ни бъде предоставена следната информация:

Договорите за доставка на материали и договорите за наем на техника, сключени от „Автомагистрали“ ЕАД и други юридически лица за нуждите на изпълнението на обектите, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД по реда на няколко инхаус процедури са с различни срокове. Публично известно е, че част от тези срокове са плаващи и текат, респективно спират в зависимост от определени предпоставки, но част от тези срокове не са такива, а са с начален и краен срок. Ние искаме да разберем каква е съдбата на тези договори, както и на рамковите споразумения за доставки на материали и наем на техника към настоящия момент и дали и как същите са били изменяни и допълвани.

Смятаме, че тази информация е обществено значима и представлява интерес за гражданите, предвид авансовите плащания, които са извършвани и се извършват и към момента.

Въпросите, касаещи горепосочените договори за доставка на материали и наем на техника са следните:

  1. Има ли договори, в т.ч. и рамкови споразумения, които са изтекли в периода 2021, 2022, 2023г. и каква е тяхната съдба?

  2. Вземани ли са решения за сключване на анекси, респ. и за удължаване на сроковете през периода от нач. на 2021 до сега?

  3. Кога (по дати) са вземани тези решения, от кого, по какъв начин и какво гласят?

  4. За кои конкретни договори са взети такива решения?

  5. Копия на анексите, а в случай, че счетете, че в същите има данни, които са търговска тайна, искаме да ни предоставите отговори на въпросите дали тези изменения засягат само сроковете, какви са новите срокове, както и има ли и други изменения и допълнения и в какво се изразяват, включително и предвиждания за евентуални изменения в цените?

  6. Моля да ни предоставите информация за начален и краен срок на всички договори, касаещи доставки на материали и наем на техника специално на всички лотове на строящата се АМ „Хемус“ и тези на строящия се скоростен път Видин-Ботевград, сключени първоначално, съответно анексирани – решение, начален и краен срок.

  7. Има ли договори, чиито срокове са изтекли и са сключени нови, както и информация за тяхното съдържание?

  8. Има ли договори, които са удължени в рамките на действащите срокове?

На основание чл.25 ЗДОИ ви уведомяваме, че искаме информацията в електронен вид, включително и копията от съответните решения и договори, респ. анекси (сканирани) на следния електронен адрес: ptp2017.bg@gmail.com

За целите на настоящото искане предоставяме горния електронен адрес за кореспонденция, както и посочените по-горе адрес и телефон за контакти.

гр. София С уважение:

19.06.2023 г. Председател на УС: –P-

/Д-р. инж. Богдан Милчев/