Институтът за пътна безопасност възложи на сертифициран одитор по пътна безопасност да
извърши одит на път II-86 от км 7+000 до км 14+100 (обходен път на гр. Пловдив) ЕТАП-
първоначална експлоатация след ремонт. От доклада става ясно, че пътят е с висок риск от настъпване
на тежки пътнотранспортни произшествия. Докладът беше предоставен на служебния министър на
МРРБ г-жа Виолета Комитова на 31.05.2021 г вх. № 92-00-214/31.05.2021 г., но действия не бяха
предприети.

Приложено Ви изпращаме доклада и очакваме да получим отговор за предприетите от вас
действия.