Във връзка с възникналото тежко автопроизшествие в гр. Айтос на
13.09.2021 г. екип на Института по пътна безопасност посети района и се
запозна на място със състоянието на пътните условия. От огледа се констатира
следното:
Произшествието е възникнало на ул. “Хаджи Димитър”, която е
продължение на Републиканския път III – 208 (с. Ветрино – гр. Провадия – гр.
Дългопол – с. Ябълчево – гр. Айтос) при навлизането си в гр. Айтос. В Южна
България пътят почти изцяло е в продължителен наклон към гр. Айтос. По
данни на Пътна полиция прeобладаващия брой автопроизшествия възникват
най-вече по причина претоварени товарни автомобили и неправилни действия
на водачите на тези автомобили при движение по продължителния наклон.
От огледа, който бе извършен, се констатира, че съществуват немалко
проблеми в организацията и безопасността на движението в гр. Айтос –
липсващи, повредени, ръждясали, скрити в храстите пътни знаци,

разляти, неканализирани кръстовища, непълно или погрешно изпълнена
хоризонтална маркировка и други. За града има изготвен Генерален план
за организация на движението от 2013 година. Той включва засега само
централната градска част. Наложително е неговото актуализиране, като се
включат и другите части на града.
Проведоха се срещи с граждани от инициативния комитет, както и с
кмета на град Айтос. На тези срещи бяха предоставени множество
предложения за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в град Айтос.
Изказано беше силно недоволство от предприетите действия от страна на
Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
Проверката на място от експертите на Института за пътна безопасност
констатираха, че след намесата на държавните институции е настъпил
транспортен хаос в град Айтос. Представители на инициативния комитет
потърсиха съдействие от Института за пътна безопасност за възстановяване на
нормалното и безопасно движение в града.
ИПБ ангажира одитор по пътна безопасност, пътен проектант,
автоексперт, както и доброволци към Института, за да се изготвят предложения
за управление и намаляване на риска от ПТП.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

От инспекцията се констатира, че проблемите, които възникват в града,
започват няколко километра извън града, а именно по третокласен път 208 – (с.
Ветрино – гр. Провадия – гр. Дългопол – с. Ябълчево – гр. Айтос). Този
Републикански път е изключително натоварен с транзитно движение. От
южната страна на Стара планина пътят е изцяло в продължителен наклон на
спускане. При неправилни действия на водачи се допуска товарни автомобили
да аварират. Това води до възникване на тежки автопроизшествия, често и с
човешки жертви. Това се случва най-често в чертите на града. В тази връзка
абсолютни ангажименти за обезопасяване на пътния участък имат както
община Айтос, така и Агенция „Пътна инфраструктура“. Мерките, които могат
да минимизират аварийността и следва да се вземат приоритетно за
успокояване на входящото движение в гр. Айтос, са както следва:

1. Разполагане на информационна табела „Внимание, продължителен
наклон! Премини на по–ниска предавка.“ в най-високата част на път
III-208 преди град Айтос;
2. Изграждане на площадка за аварийно спиране около
км 94+750. Същата е избрана на място, на което пътят в посока Айтос
прави лек завой наляво и добрата видимост към нея ще позволи да се
изпълни сравнително най-безопасна маневра. Преди тази площадка
трябва да се разположат 2 броя информационни табели с надпис
„Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране“, съответно на 500
и 2000 м. Тези табели ще информират водачите на тежкотоварни
автомобили, които имат проблеми със спирачната система, за
възможността да избегнат тежко автопроизшествие с непредвидими
последици;
3. Изграждане на кръгово кръстовище на разклона за Асфалтова база.
Преди самото кръгово кръстовище трябва да има редуциране на
скоростта от 90 до 30 км в час и сигнализиране самото кръгово
кръстовище с пътен знак А29 “Кръстовище с кръгово движение”;
4. Изграждане на площадка за аварийно спиране на тежки МПС. На тази
площадка екипи на АПИ и ИААА, съвместно или поотделно, ще могат
непосредствено преди град Айтос да осъществяват контрол с
подвижни кантари за претоварване;
5. Изместване на пътен знак Д11 „Начало на населено място“ назад в
посока град Провадия със около 125 метра;
6. На входа на град Айтос да се разположи „Радар за самоконтрол на
скоростта“. Същият ще самодисциплинира всички водачи на моторни
превозни средства за ограниченията, които налага пътен знак Д11
„Начало на населено място“, а именно движение с максимално
разрешена скорост в града 50 км в час;
7. Поставяне на пътен знак В26 “Забранено в движено със скорост, по-
висока от означената”-30км/ч;
8. Изпълнение с пътни знаци на зона за редуциране на скоростта –
байпас. Същата ще е временна и ще действа до изграждане кръгово
кръстовище на улиците Хаджи Димитър, Г Мамарчев, Николай
Лъсков;
9. Кутия за радар, непосредствено преди кръстовището, която да
контролира за превишаване на скоростта;

10. Изграждане на кръгово кръстовище на улиците Хаджи Димитър, Г
Мамарчев, Николай Лъсков, което ще канализира движението на
превозните средства;
11. Спешно играждане на тръбно-решетъчен парапет, който трябва да
прегради пътеката от края на ул. “Георги Мамарчев”, така че да няма
директен излаз на злощастната пешеходна пътека;
Допълнителни мерки, които следва да се предвидят за въвеждане по
безопасни условия за движение в град Айтос:
– В най кратки срокове АПИ и община Айтос да възложат изготвяне
на проект, който да отрази предложените по-горе мерки;
– Община Айтос да актуализира Генералния план за организация на
движението, като освен централната градска част, към него да се
включат и останалите части на града. Да се обърне особено
внимание на потенциално опасни улици и пътни кръстовища. До
неговото актуализиране да се извърши оглед на съществуващото
знаково стопанство, светофарни уредби, хоризонтална маркировка
и другите системи и средства за пътна безопасност. При
необходимост да се предприемат мерки за отстраняване на
констатираните недостатъци.
– В бъдещ етап АПИ да предвиди изграждане обходен път на града,
който ще спомогне за разтоварване на трафика и намаляване
аварийността.
Гореописаните предложения подлежат на детайлизиране по отношение
точното разполагане на пътните знаци и площадки. Причина за това е краткото
време, с което разполагаше екипа на ИПБ. При изготвяне на подробен проект
тези детайли ще бъдат изяснени и заложени в бъдещо обезопасяване на пътния
участък.