ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
Преди няколко седмици заявихте, че предприемате мащабни мерки за подобряване
ситуацията на пътищата в България, за което в Бюджета е заделена сума от 2.4 млрд лева за
строителство и ремонт на пътищата и т.н. Беше обявена и среща в МРРБ за обсъждане
предложените от АПИ пътища за ремонт, както и че списъкът им е публикуван на сайта на
МРРБ и на АПИ, като цитираме и съобщението:
(Цитат от съобщението на сайта на МРРБ)
„Гражданите ще имат две седмици, в които ще могат да правят предложения за включване
в програмата на други пътища, включително като изпращат снимки и видеоматериали.
Окончателният списък ще бъде публикуван на сайта на министерството и на АПИ.“
През изминалата седмица (в рубриката „Лице в лице), обявихте, че са постъпили над
480 предложения от граждани, от които 100 са отразени в списъка за ремонти. Този подход
за определяне на пътищата (участъците) за ремонт е несериозен и показва липса на
професионализъм, да не кажем и нещо повече. По принцип определянето, категоризирането
и ПРИОРИТИЗИРАНЕТО на участъците за ремонт трябва да се осъществява по строго
определена методика, за което има и сериозен международна практика, както следва:
1. Изготвяне/Наличие база данни за пътищата (А, I, II III) клас пътища
a. Локация и клас на пътя
b. Параметри на пътя, вкл. Геометрия и конструкция
c. Наличните съоръжения
d. Исторически данни за поддържане и предишни ремонтни дейности
e. Натоварване – налични данни от преброяване
f. Цена за построяване
g. Екология (влияние върху околната среда)
2. Оценка на състоянието на пътя/пътищата
a. Равност
b. Носимоспособност
c. Коефициент на сцепление
d. Оценка на риска (Данни за наличие ПТП и потенциално опасни участъци за настъпване на
ТПТП)
e. Състояние на съоръженията (тунели, мостове и др.)
f. Повреди, нарушения на настилката
3. Икономически показатели
a. Прогнозно натоварване, икономически показатели за района
b. Прогнозни разходи за ремонт. Изготвяне ценови анализ (Калкулиране на база действащи
нормативни документи)
c. Калкулиране и оценка на бъдещите ползи
Забележка:
 При обследване състоянието на пътищата горните показатели не са подредени по важност
 При форсмажорни обстоятелства, аварии и др. подобни действат особени принципи за
вземане на решения
След комплексен професионален анализ на горните показатели се извършва
приоритизация, съобразно наличните средства и възможности. (А не на база обаждане от
кмета на някое населено място, предложения на група граждани или хрумвания на някой
министър..).
До този момент от страна на АПИ няма извършен подобен анализ, както и
липсва методология, с която да бъде извършена приоритизацията на ремонтите по
републиканската пътна мрежа.
В световната практика действат специални програми, които могат да се определят с
общо име PMS (Системи за управление на настилките). Най общо дефиницията на PMS е
“Комплекс от инструменти и/или методи, които подпомагат вземането на решения за
финансиране на разходно ефективни стратегии за осигуряване, оценка и поддържане на
настилките в добро експлоатационно състояние“.
Експертите на Института за пътна безопасност са готови да ви окажат
методическа и практическа помощ при определянето на мащабните строителни дейности,
които предстоят, за да се избегнат съмненията за подготовката на добре известни и
прилагани от други правителства корупционни практики.