Предложените промени в Закона за движение по пътищата са хаотични, непоследователни и не биха допринесли за намаляване на пътнотранспортния травматизъм в България. Желанието на експертите от МВР да повишат част от глобите за извършени административни нарушения, без да бъде преразгледан в цялост санкционния режим по Закона за движение по пътищата, ще доведе до повече объркване и несправедливости. Направен е неуспешен опит да ни бъде представена като нова процедура връчването на електронни фишове, фишове и наказателни постановления. Всички експерти по административно-наказателна дейност са наясно, че и в момента може да бъдат връчвани наказателните постановления електронно, както и чрез поставяне на бележка на вратата. Представените ни като промени при връчването да се ходи два пъти на адрес е също стара процедура, залегнала в Закона за административните нарушения и наказанията (ЗАНН). Предложенията ако има неплатени глоби да бъдат отказвани административни услуги, както и да се отказва минаване на годишен технически преглед, са също стари предложения още от 2003 г.  Същите са били отхвърляни многократно от юридическата и експертна общност в България. Предложението на експертите да намалят скоростта по автомагистралите на 130 км/ч и промяна на скоростния режим на различните моторни превозни средства щеше да бъде положително ако МВР разполагаше с методология и технически средства да контролира тези разпоредби. Предложението камерите от ТОЛ системата да могат да отчитат и средната скорост не се нуждае от изрично записване на този текст в закона, тъй като и до момента законодателството позволява това да се извършва.

В обобщение от така направените ни предложения можем да заключим, че това е един неуспешен опит от страна на МВР да ограничи пътнотранспортния травматизъм. За експертите на Института за пътна безопасност е учудващо защо ни се предлагат частични промени в ЗДвП, а не се изпълнява коалиционното споразумение за нов Закон за движението по пътищата. Необходимостта от нов закон се обуславя от това, че е необходима цялостно нова философия и разбиране за управление на риска от пътнотранспортни произшествия. Въпреки че на 3 декември 2021 г. Министър Рашков възложи на работната група да извърши анализ и оценка на отговорностите на държавните институции, свързани със ЗДвП, такъв анализ не е представен.

Институтът за пътна безопасност е разработил извънредна процедура по връчване на наказателни постановления и електронни фишове, различна от ЗАНН. На форум в Софийския университет през 2018 г. преподаватели от Юридическия факултет застъпиха тази теза и мотивираха необходимост от кодифициране на сега действащите норми и правила за движението по пътищата. Кодифицирането ще доведе до по-голяма устойчивост и предвидимост при управлението на риска от ПТП.