Назначаването на първия служебен кабинет от Президента на Република
България на 12 май 2021 г. доведе до множество проверки по отношение на изграждането
на автомагистрала (АМ) „Хемус“. Общото между всички бе, че установяват заобикаляне на
Закона за обществените поръчките (ЗОП) от страна на държавата в лицето на Министерство
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ). По същество нарушението се корени в начина на възлагане на изпълнението на
строителството на „Автомагистрали“ ЕАД, чрез вътрешно възлагане (инхаус), като по този
начин се избягва задължението за обявяване на конкурс по реда на ЗОП за избор на
изпълнител.
В края на миналата година бяха извършени плащания по тези договори за десетки
милиони лева с оправданието, че МРРБ е било поставено в капан от ГЕРБ. Този така
наречен капан беше разкрит преди повече от шест месеца от служебното правителство.
Необяснимо е поведението на редовното правителство и неспособността им да не влизат в
капан очевиден за цялото общество.
Целта на този тип поръчки е да се спестят време и усилия от страна на държавата и
нейните органи за задоволяване на конкретни обществени нужди с публични средства, за
които държавата следва да има изграден собствен капацитет под формата на държавни
предприятия или нарочни търговски дружества. Условията и редът възлагане са описани в
чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от ЗОП.
В казуса около изграждането на АМ „Хемус“ в месеците от назначаването на първия
служебен кабинет на Стефан Янев до неговия втори кабинет, за обществото стана ясно, че
дружеството „Автомагистрали“ ЕАД не е било способно, чрез използване на собствените си
ресурси, да извърши строежа на половинвековната мечта на милиони български граждани,
живели и живеещи на север от Стара планина. За доказване на своите възможности обаче
дружеството е сключило множество договори за наем на техника и закупуване на
материали, с което привидно да изпълни изискването на ЗОП – да докаже наличие на
възможност за изпълнение. В хода на проверките и отправените обвинения свое становище
даде и ръководството на дружеството, с което недвусмислено заяви, че никога не са имали
такъв капацитет и не са декларирали неговото фактическо наличие – „от
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД са изпратени писма, с които се уведомява АПИ, че
дружеството има готовност да осигури необходимите ресурси (лични и наети), за
изпълнение дейностите, които ще бъдат възложени“. Съгласно изнесените данни и
методическите указания на издадени от Агенцията за обществените поръчки (АОП) на
09.07.2021 г., може да се заключи, че за „Автомагистрали“ ЕАД е възникнало задължението
по чл. 14, ал. 7 от ЗОП, да възложи дейностите на подизпълнители чрез конкурс.
Въпреки изложените дотук факти, които водят до наличието на нарушение, от страна
на МРРБ или „Автомагистрали“ ЕАД не е последвало изпълнение на техните законови
задължения, тъй като в началото на 2022 г. бе оповестено, че незаконосъобразните
договори се изпълняват. В отговор министър Гроздан Караджов 1 заяви, че „Инхаус
договорите за строителството на магистрала „Хемус“, сключени от предишното
редовно правителство на ГЕРБ, са незаконни. Това не е квалификация, а юридически
анализ, включително на правната дирекция на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Инхаус процедурите са или нищожни, или унищожаеми,
по което юристите все още спорят. Оттам е спорният правен ефект дали са
унищожаеми или са били нищожни от самото начало“. За нас отново е необяснима
невъзможността на целия държавен апарат да защити обществения интерес и то за
разходи в размер на над 1 млрд. лв. С тези действия на МРРБ може да се каже, че по
един привидно законосъобразен начин се използва една изначално незаконосъобразна
процедура. На практика изначалното закононарушение при започване на една процедура
влече същата по степен незаконосъобразност във всички последващи действия на
административния орган, докато той или съда не прекрати неизпълнението на закона.
Правната сложност на казуса в действителност е висока, тъй като е прецедент при
прилагане на една непозната до скоро процедура. Във всеки случай, не може да приемем,
че протакането и липсата на яснота по темата и лицата, които са ангажирани с нейното
изясняване, могат да помогнат. По скоро се обслужват икономически интереси различни от
обществения.
В същото време прекратяването на договорите по „инхаус“ от страна на АПИ не води
автоматично до прекратяване на договорите за доставка на материали и наем на техника,
сключени от възложителя /респективно наемателя/ „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД с неговите
доставчици и наемодатели. В същите договори няма клауза за тяхното прекратяване в
резултат от прекратяването на „инхаус“ договорите от страна на АПИ.
При прекратяването на „инхаус“ договорите, сключени между АПИ и
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, възниква основателният въпрос как ще се възстановят от
контрагентите платените по договорите аванси на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД. И отговорът е,
че няма да бъдат възстановени, защото в договорите между възложителя
„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД и неговите контрагенти съществуват редица обвързващи клаузи,
за неизпълнението на които възложителят носи съответната отговорност. Също така
гаранции за добро изпълнение на изпълнените обекти липсват поради невъзможността
контрагенти да носят гаранционна отговорност за добро изпълнение по договори за
доставка на материали и наем на техника. По този начин „Автомагистрали“ ЕАД поема
гаранционната отговорност за изграждащите се “инхаус” обекти, без да има такава
възможност.
Изложените по-горе аргументи са в полза на становището, че „АВТОМАГИСТРАЛИ“
ЕАД следва да уреди отношенията си с дружествата, сключили договори, като
трансформира същите чрез сключването на споразумения за обективна новация на вече
действащите договори, с които споразумения, предметът, съответно правата и
задълженията на страните, ще бъдат изменени и трансформирани в договори за
строителство. От друга страна, дружеството трябва да запази вече изпълненото по
сключените договори, като за целта е необходимо същите договори да бъдат новирани,
като се допълни техния предмет и съответните права и задължения на страните. По този
начин ще бъде избегнат и риска от претенции за неустойки и вреди от страна на
контрагентите. За реализирането на това предложение е необходимо Народното
събрание да приеме нарочен акт, въз основа на който „Автомагистрали“ ЕАД да сключи
договори за подизпълнение със съответните дружества, които да урегулират
отношенията на „Автомагистрали“ ЕАД и техните контрагенти. Това решение ще осигури
продължаване строежа на АМ „Хемус“ и пътя „Видин-Ботевград“, което е от огромно
национално значение и касае положителното икономическо развитие на цяла Северна
България.
Възниква въпроса защо повече от два месеца при редовно правителство и
действащо Народно събрание този проблем не е решен и продължава да се анализира?
Отговорът е следният: или правителството иска да влезе в капана, поставен им от ГЕРБ и да
продължат схемата, или няма достатъчна компетентност да се реши този проблем.