ДОКЛАД-ТЕХНИЧЕСКА СВОДКА
ДАТА: 03/12/2020

Справка № II-82-София-Самоков
20201202.В01

От: Инж.Методий Стелиянов

Републикански път София – Самоков (II-82)
ПОЛЕВИ ОГЛЕД ОТ 12 НОЕМВРИ 2020г.
ПРЕГЛЕД НА ДОКЛАД ДР-04-19/09.01.2019г.

1. Въведение

Тази техническа сводка е предоставена във връзка с поставената ми задача от Институт за пътна безопасност (ИПБ) за „бърз“ оглед и идентифициране на рискове, обвързани с:
• обезопасяването,
• структурните характеристики и
• функционалните характеристики на второкласен републикански път София – Самоков,
като всички идентифицирани проблеми, несъответствия и дефицити да бъдат разгледани и докладвани.

Полевият оглед бе извършен на 12/11/2020г. Несъответствията, които бяха намерени са:
• пространствена геометрична несъвършеност – липса на вираж или негативен вираж в завой;
• нарушена структура на асфалтовия слой с възможност за проникване на вода в носещите слоеве;
• деформации в платното за движение, които имат потенциал да доведат до:
– загуба на контрол на МПС;
– задържане на вода и аквапланинг;
– задържане на вода и вледеняване (нежелателно удължен спирачен път);
• недостатъчна и остаряла сигнализация с пътни знаци;
• остаряла и липсваща хоризонтална маркировка;
• неадекватност на пътната обезопасителна система (ПОС).

Посочените несъответствия са груби грешки при експлоатирането на транспортни коридори и сумираният асоцииран риск е много висок!

Препоръки в краткосрочен план (до три месеца):

• възлагане и извършване на независим одит по пътна безопасност на съществуващата инфраструктура за детайлна оценка на риска, асоцииран с всички дефицити на пътна безопасност от Институт за пътна безопасност;
• своевременно въвеждане на временна организация и безопасност на движението от стопанина на пътя;
• инсталиране на адекватна ПОС.
Препоръки в средносрочен план (от три до шест месеца):

• подобряване на геометричните характеристики на пътя;
• подобряване и осъвременяване на отводняването на пътя;
• възстановяване на асфалтовото покритие;
• инсталиране на нова хоризонтална и вертикална сигнализация.

С цел продължителност на темата “София – Самоков”, на 19/11/2020г. ИПБ предостави доклад № ДР-04-19/09.01.2019г., за запознаване и кратък коментар:

• От снимковия материал е видно, че занемареното състояние на транспортния коридор II-82 е хронично.

Фиг.1 Наблюдаван участък Панчарево – Самоков.
Фиг.1 Наблюдаван участък Панчарево – Самоков.

 

1.1. Участък

Огледът се състоя в първите 7,5км от 40км извънградски участък Панчарево – Самоков, с приблизителни координати 42°34’45.8″N, 23°25’30.2″E и 42°33’42.8″N, 23°27’03.5″E. Наблюдаваният участък представлява права с низ от редуващи се прости и сложни криви (фиг.1) с ограничена видимост при дневни условия и ясно време.

2. Наблюдения

2.1. Пространствена геометрична несъвършеност
Фиг.2 е един от няколкото наблюдавани примера в участъка за завой с изграден незначителен вираж. В допълнение съществува и ограничена видимост от приблизително 50м без хоризонтална маркировка. При такава ситуация водачите имат тенденция да позиционират МПС в средата на платното за движение. Това повишава риска от челни ПТП, за да бъдат избегнати водачите обикновено предприемат резки маневри.
В ситуация на завой правилно изграденият вираж допринася за стабилизиране на МПС случай. В противен случай се получава загуба на контрол и напускане на платното за движение. Както е видно от снимковият материал ПОС е имала контакт с МПС, въпреки че кривата е сравнително проста.
За съжаление, често в практиката този тип ПТП биват категоризирани като следствие на “несъобразена скорост”. В действителност резултатът – пътно транспортното произшествие е в следствие на лошо изградена, неподдържана и подвеждаща пътна среда.

Фиг.2Незначителен вираж (42°34’38.9″N, 23°25’38.4″E).

Асоцииран риск:

Безопасност – висок риск от ПТП с тежки последици от челни удари или удар с ПОС.

2.2. Нарушена структура на асфалтовия слой

Асфалтовият слой в наблюдаваният участък е с множество повреди. Наблюдавани са добре установени пукнатини и дупки, а и ново откриващи се пукнатини. Естеството на самите повреди не е “стихийно” (поради неконтролируемо природен феномен), те се дължат на липсата на своевременна поддръжка.

Фиг.3а) Пример за дълбоки надлъжни пукнатини.
Липса на ПОС (42°33’09.8″N, 23°26’35.3″E).

 

Фиг.3б) Пример за блоково напукване и последващо формиране на дупка в асфалтовия слой. Завой с негативен (обратен) вираж (42°33’08″N, 23°26’41″E).

 

Фиг.3в)Добре установена дълбока дупка, която задържа вода и позволява проникване в носещите слоеве. Ново формиращи се дупки.

Асоцииран риск:

Структурни характеристики – задържане на вода и проникване в носещите слоеве и тялото на насипа. Това ще доведе до деформации на платното за движение и допълнително намалена функционалност.

Необходими са своевременни коригиращи действия в метода на управление и съхранение на транспортният коридор. Не се препоръчва работа на “парче”.Фрагментираният метод на запълване на избрани дупки и пукнатини не е донесъл и няма да донесе дългосрочни ползи в управлението на актива.
Препоръчва се работите по възстановяване на транспортния коридор да бъдат изпълнени с цел дългосрочно съхранение.

2.3. Деформации в платното за движение

При шофирането по време на огледа бяха усетени, а в последствие при полевия обход бяха констатирани деформации в платното за движение. Но поради недостатъчните пролуки в трафикопотока заснемането и измерването на деформациите бе опасно и практически не беше възможно.
Тези дефекти в платното за движение имат потенциал да доведат до:
• загуба на контрол на МПС при маневриране от водачите с цел избягване на препятствието;
• задържане на вода и аквапланинг въпреки наблюдаваните сравнително ниски скорости на трафикопотока;
• задържане на вода и вледеняване върху платното за движение при зимни условия ще доведе до нежелателно удължен спирачен път (от гледна точка на управление на актива), но и като лоша изненада за млад или непознаващ пътя водач.

Асоцииран риск:

Безопасност – сериозни или фатални наранявания при загуба на контрол и излизане от платното за движение.
Функционални характеристики– понижен комфорт при пътуване и понижено качество на трафикопотока.
Структурни характеристики –водата е несвиваем флуид, който навлиза в пукнатините на асфалтовата настилка. Под динамичните сили приложени от трафикопотока тя работи като клин, който ускорява степента на повредата на настилката.

2.4. Недостатъчна и остаряла сигнализация с пътни знаци

По време на огледа бе установено, че сравнително голям брой знаци са с остарели светлоотразителни елементи (фиг.4). Тези знаци може да се считат за „работещи“, за бдителен водач, с добро зрение, при ясни условия. Но не всички водачи са бдителни, не всички водачи са с добро зрение и не винаги условията са ясни. Изключително важно е знаците да са респектиращи и ясночетими за всички участници в движението, в дневни и нощни условия, и не на последно място при сложни метеорологични условия (мъгла, силен дъжд).

Фиг.4 Примери за пътни знаци сигнализиращи за опасност с нарушена светлоотразяваща способност.

При локация 42°33’17.0″N, 23°25’34.0″E бе наблюдавана занемарена инсталация на временна организация на движението (фиг.5). Поради земната маса, намираща се върху платното за движение, отсечката от приблизително 200м се счита за опасна, поради това че:

  • земната маса сама по себе си намалява ефективната широчина на лентата за движение в посока София и принуждава трафикопотока да навлиза в противоположната лента за движение;
  • опасно стръмният откос, който не е защитен с адекватна ПОС. Тя липсва или е повредена.
Фиг.5а) Състояние на ВОД преди опасното място в посока Самоков

 

Фиг.5б) Състояние на ВОД при опасното място в посока Самоков

 

Фиг.5в) Състояние на ВОД преди опасното място в посока София

 

Фиг.5г Състояние на ВОД предиопаснотомясто в посокаСофия

 

Фиг.5д) Липса на поддържане на дълготрайната ВОБД от страна на изпълнителя и липса на контрол от страна на стопанина на пътя.

Асоцииран риск:

Безопасност – ПТП със сериозни или фатални наранявания могат да бъдат очаквани поради грешно взети решения и в резултат на дезинформация, породена от качеството и състоянието на комуникацията чрез настоящата знакова уредба. За съжаление, тези причини след ПТП биват “замаскирани” в базата данни, като пътно транспортното произшествие бива класифицирано като следствие от “несъобразена скорост”.
Структурни характеристики –в отсечката със струпаната земна маса се наблюдава проблем със стабилността на откоса и риск от свличане на земна маса. Степента на този риск не може да бъде оценена от автора на техническата сводка поради липса на информация. Но е видно, че земната маса спира естественото отводняване на платното за движение и завържа водата в лентата за движение в посока София. Разбира се това се отразява пряко на безопасността и функционалността на пътя, но и допринася негативно към структурните характеристики на асфалтовата настилка и носещите слоеве.

2.5. Остаряла и липсваща хоризонтална маркировка

Характерно за надлъжната пътна маркировка (фиг.6) в наблюдаваната отсечка, е че крайната направляваща линия липсва. Това е един много важен елемент на пътното платно. Приносът му към пътната безопасност, по-точно в избягване на ПТП поради загуба на линейна информация за габарита на пътя при нощни условия и заслепяване, е с много висока степен. Липсата на ясна делинеация води до умора на водача и повишен риск от ПТП.

Фиг.6 Пример за лоша, неподдържана и липсваща надлъжна пътна маркировка

Асоцииран риск:

Безопасност – сериозни или фатални наранявания при ПТП, в следствие на напускане на платното за движение и сблъсък с крайпътно препятствие.

2.6. Неадекватност на ПОС
Пътната обезопасителна система (фиг.7) е:
• занемарена,
• неадекватна и
опасна!

Фиг.7б Зоната за дефлекция на системата не отговаря на съвременната практика съгласно енергийните нива по MASH

 

Фиг.7в Валунът под хоризонталната греда представлява точкова опасност, докато откосът се характеризира като линейна опасност. Валунът трябва да бъде премахнат.

 

Фиг.7г)Неправилно анкериране на “погребания терминал”.

 

Фиг.7д) Неадекватна ПОС, грешно снаждане. Така инсталирана системата не отговаря на стандартните тестови условия.

 

Фиг.7е) “Рибена опашка” и “погребан терминал” в опасен завой показва изключителна некомпетентност на инсталационния дизайнер на ПОС.

 

Фиг.7ж) Неправилно снаждане – не отговаря на тестовите условия.

 

Фиг.7и) Неправилно снаждане. Модифициране на хоризонталната греда при полеви условия поради липса на предварително планиране и подготовка за изпълнение на задачите по монтаж.

 

Фиг.7к) Неправилно снаждане и модификация на вертикалният стълб.

 

Асоцииран риск:

Безопасност – пътната обезопасителна система в своята цялост не отговаря на съвременните инсталационни практики и стандарти за обезопасяване. Това я прави опасна за трафикопотока.

03/12/2020 г.
Инж. М. Стелиянов
Професионалниквалификациии компетенции:
– Одитор по пътна безопасност – Queensland University of Technology (CARRS-Q);
– Обследване и отстраняване на “Черни точки” – Queensland University of Technology (CARRS-Q);
– Разследване и реконструкция на катастрофи – Society of Automotive Engineers – Australasia;
– Водещ Одитор – системи за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018;
– Водещ Одитор – системи за управление на качеството ISO 9001:2015.