По повод на спекулации за качеството на пътищата в България, Институтът за пътна безопасност осъществи анализ на данни, представени в доклад на Световния икономически форум, който сравнява развитието в качеството на пътната инфраструктура за близо 140 държави за периода 2007-2019 г.

Съгласно доклада България търпи сериозен застой, заставайки на последните места в света по качество на пътищата (графика №1), като на двойно по-предени места се нареждат държави като Таджикистан, Пакистан, Албания и Танзания. В случая най-обезпокоителното е, че в сравнение с подобни на нас държави в Европейския съюз нямаме почти никакъв напредък. Например Полша успява да се представи двойно по-добре, като за анализирания период се изкачва от 95 на 57 място в света. Ние можем да се похвалим с по-добро място само спрямо Румъния, Молдова и Украйна. Графика №2 показва същите слаби резултати на България и на ниво Европейски съюз

Данните красноречиво показват, че въпреки похарчените 2,2 милиарда лева за ремонт и поддръжка на пътищата в периода 2017-2020 година, България продължава да изостава значително спрямо страните от ЕС. В заключение ИПБ счита, че това налага да бъдат предприети значителни структурни и кадрови промени в управлението на пътищата, както и създаването на адекватно законодателство, което да промени пътнотранспортната среда в България.

 

 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BG/№ 103 116 123 134 135 129 112 106 98 90 91 88 101

Фиг. 1 Представяне на България на световно ниво 2007-2019 г; Източник: Определение: Индикаторът за качеството на пътищата е един от компонентите на Глобалния индекс на конкурентоспособност, публикуван ежегодно от Световния икономически форум (WEF). Представлява оценка на качеството на пътищата в дадена държава въз основа на данни от Изследването на изпълнителното мнение на WEF, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/roads_quality/#Bulgaria

 

 

                                                                                                        Екип на ИПБ