Институтът за пътна безопасност (ИПБ) възложи на експерти, работещи в Американската автомобилна асоциация (ААА), да направят кратък анализ на проекта за нова наредба на Комисията за финансов надзор (КФН) за прилагането на системата „бонус-малус“ при изчисляването на конкретната застрахователна премия за всеки водач на МПС, сключващ задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Новата наредба на КФН за подхода „бонус-малус“ за изчисляването на застрахователните премии е първата стъпка към по-адекватна политика за стимулиране безопасността на движението по пътищата и за намаляването на нарушенията на пътя чрез финансови стимули. Към предложената проекто-наредба и доклада на Ernst Young (ey.com) към нея има следните особености, които следва да бъдат отчетени:
1. Основният проблем произтича от въпроса кой реално е носителят на застраховката – шофьорът, собственикът на автомобила, или самият автомобил?
а) Как ще се подхожда, когато второ или трето лице пожелае да ползва автомобила – той ще ползва ли полицата на собственика, или ще бъде задължен да сключи своя собствена?
б) Как точно ще се подхожда и ще бъде ли възприетият подход справедлив, когато превозното средство е собственост на няколко лица, или е собственост на юридическо лице и се управлява от повече от един водач?

От предложения от консултанта анализ се вижда (стр. 9-12), че според проекто- наредбата основният акцент на бонус-малус ще падне върху превозното средство, а не върху ползвателя му. Това ще създаде огромно количество бумащина и затруднения от бюрократично естество – както за прилагането на Наредбата и изчисляването на премиите, така и за държавните органи и частните лица.

– На първо място, всяко моторно превозно средство (МПС) ще стане изключително трудно за продажба, прехвърляне и пр.
– На второ място, следва да се отчете, че идеята за безопасността на шофиране има два аспекта – внимателни и спазващи закона водачи; надеждни и изправни МПС.

Това предложение не стимулира нито един от двата аспекта, както и няма да постигне целите за намаляване на пътните произшествия от една страна, а от друга – няма да има честно спрямо шофьорите изчисляване на застрахователните премии.
2. Системата за прехвърляне и продажба на МПС (доклад, стр. 8-9), с цел избягване на неизгодна застраховка, ще бъде много усложнена и трудно приложима.
3. Подходът за предварително определяне на бонусите/малусите в %, като може да бъде от -25% до +400%, и както личи да се прилага стандартно за всички застрахователи, е непазарен и нестимулиращ дългосрочната изрядност на шофьорите.
а) Когато шофьорът е изряден 2, 3, 5 или 20 години, без нарушения, то неговата премия трябва да се движи надолу, макар и символично (не може да бъде 0 лв., но -25% е твърде малък бонус).
б) Застрахователните премии трябва да се определят от самите застрахователи по техни лични (фирмени) критерии, като те избират при какви нарушения какви намаления или увеличения на премията ще се приложат. Това ще стимулира конкуренцията, но и ще позволи застрахователите да бъдат независими финансово, а не да бъдат принудени да застраховат лица, които смятат за рискови, например.

4. В Чл. 5. (1) и (2) от наредбата е посочено следното: (1) По нисък клас за бонус- малус за лице и/или МПС се определя, когато през референтния период за съответното лице и/или МПС няма регистриран инцидент по смисъла на ал. 4. … (2) По-висок клас за бонус-малус на лице и/или МПС се определя, когато през референтния период за съответното лице и/или МПС има регистриран един или повече инциденти, по смисъла на ал. 4. Този вариант е математически и логически объркан. А именно – не се предвижда намаляване на класа, ако лицето е извършило само дребно нарушение през 12-месечния референтен период преди сключване на новата застраховка, а 2-3 години преди това има по-тежки нарушения. Например, ако през последните 12 месеца водачът е допуснал автомобила да има неизправен пътепоказател или фар, което се води дребно нарушение, но през 2016 г., е причинил катастрофа при шофиране с висока скорост, класът му за бонус-малус няма да бъде намален. Т.е. стимулиращият ефект, който трябва да бъде и функция на времето, липсва. Практически има вероятност неговият клас никога да не бъде намален. Същото се открива и в Чл. 9. (1): Освен в случаите по чл. 8, по- нисък клас за бонус-малус се определя, когато през референтния период не е регистриран инцидент.
5. В Чл.10 на проекто-наредбата отново се предвижда анализ на данните от МВР и отново на преден план излиза МПС и неговият бонус-малус клас като основен фактор за изчисляване премията на застраховката.

С оглед на гореизложеното, считаме, че е много по-правилно да се изходи от следния ефикасен подход, който се прилага в САЩ и други страни, и има своите определени предимства:
а) Бонус-малус да се определя само на шофьорите/собственика на МПС;
б) За МПС да има изискване да са минали технически преглед, да са изправни, както и при тях да има разделение на база обща опасност (размер/тегло на МПС, мощност и пр.). Например – МПС се разделят на 4-5 категории или групи по отношение общата опасност (до 100 к.с., 100-150 к.с., 150-300 кс; леки автомобили, лекотоварни, мотоциклети и пр.);
в) Застрахователната премия да се определя на база класа бонус-малус на шофьора плюс допълнението, че важи за МПС от определена категория или група (например лек автомобил, 4 врати, 100-150 кс.);
г) Собственикът на автомобил, който предоставя автомобила си за шофиране от друго лице, да бъде сигурен, че въпросното лице има сключена застраховка „Гражданска отговорност“, като в противен случай той/тя носи отговорността за настъпили застрахователни събития. По този начин всеки собственик ще бъде стимулиран да предоставя своето МПС само на изрядни водачи;
д) гореописаното не може да се приложи, ако Законодателят не предвиди сериозно наказание за липса на застраховка „Гражданска отговорност“ от водачите.

Предлагаме Институтът за пътна безопасност, съвместно с Асоциацията на българските застрахователи, да организира широка обществена дискусия по проблемите, свързани със застраховката ГО, като бъдат поканени и международни експерти, които да споделят своят опит.