УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

През последните четири години рисковете за сигурността на българските граждани нарастват значително въпреки усилията на държавните институции и в частност МВР да ограничат пътнотранспортния травматизъм. Констатира се нарастващото неизпълнение на посочените стратегически цели в Национална стратегия за подобряване безопасността в движението по пътищата (БДП) в България за периода 2011-2020 г. Реалният брой на загиналите участници в движението при ПТП през 2015 г. надвишава с 48 лица броя им през 2014 г. и достига 708 души. Броят на загиналите при ПТП през 2016 г. остава отново 708 души. През 2017 г. се констатира спад с 26 лица спрямо 2016 г.. Тези данни съпоставени с прогнозния темп за намаляване на жертвите от Стратегията показват, че в 2014 г. загиналите са повече с 40 лица; в 2015 г. – 120 лица и през 2016 г. – 165 лица и през 2017 г. – 178 лица. Този проблем се превръща в риск за националната ни сигурност. В резултат на пътно-транспортните произшествия националните икономики всяка година търпят загуби в размер над 2% от брутния вътрешен продукт. В България, където травматизмът и броят на ПТП са около 2.5 пъти по-високи спрямо средните в ЕС, това се равнява на 1, 8 мрд. лева. Анализ на Института за пътна безопасност констатира, че основна причина за нарастващото

 

неизпълнение на стратегическите цели е липсата на координиращ експертен орган. Този орган трябва да работи за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за БДП, да анализира проблемите, политиките и да извършва мониторинг на дейността на всички държавни институции отговорни за БДП, да работи за формирането и провеждането на политиката за интеграция на международното и европейско законодателство в областта на БДП и не на последно място да организира и провежда научно-изследователска и образователна дейност в областта на БДП. При сега действащия модел на управление на БДП тези задачи би трябвало да изпълнява Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, но на практика тя не разполага с административен капацитет и ресурси за изпълнението на тези задачи.

Министърът на вътрешните работи е предложил на Министерски съвет проект за изменение на Постановление № 220 от 2003 г. за определяне на състава и дейността на ДОККПБДП. В проекта не са предвидени възможности за решаване на основните задачи за ефективно управление на системата за БДП. Комисията продължава да не разполага с административен капацитет самостоятелно да извършва задълженията си възложени от ЗДвП. Не е посочено кой ще изготвя докладите и анализите за състоянието на БДП. Не посочено кой ще контролира изпълнението на задачите и целите. Комисията се казва, че е държавно-обществена, но в нея не членуват НПО в обществена полза. Представителите на обществеността в комисията са четири. От тях Българския червен кръст и Националното сдружение на общините са регистрирани в обществена полза и имат ясно дефинирани в тази насока цели и задачи, публично оповестени чрез техните устави. Другите две организации обаче са регистрирани в частна полза и безопасността на пътното движение не е обявена публично сред техните цели и задачи.

 

Уважаеми господин Борисов,

Отговорността за управлението на системата за БДП е на МС и респективно на Вас като негов председател. За да може да управлявате ефективно БДП е необходимо да  се предоставя достоверна експертна информация, която безпристрастно да отрази състоянието на системата за БДП. В ЗДвП са възложени отговорности на 11 (единадесет) държавни институции. Желанието на авторите на тези документи да разпределят отговорността между всички държавни институции и потребителите на пътната система, без да е ясно кой носи общата отговорност, създава предпоставки отговорността  да се загуби. Така предложените документи ще задълбочат процесите на разпад при управлението на БДП и ще продължим да сме най-опасната страна в ЕС по отношение на сигурността по пътищата.

 

Необходимо е преформатиране на сега действащия модел на управление на системата за БДП за да се влезе в режим на ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в България. Съгласно чл. 105 ал.2 на Конституцията отговорността за националната сигурност на българските граждани е на МС. Предлагаме да не се приема от МС проект на изменение на Постановление 220. Експертите на Института за пътна безопасност имат готовност да се включат в заседание на МС и представят решения за изграждане на ефективна системата за управление на БДП.