Представените за предварително обсъждане Проекти на Закон за движението по пътищата, Закон за водачите на моторни превозни средства и Закон за пътните превозни средства представляват механично разделяне на сега действащия ЗДвП и не съответстват на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на РБългария за периода 2011-2020 г. Това е видно и в Мотивите към предлаганите Законопроекти.

Самата визия и на Стратегията „безопасността на движението е право и отговорност на всички“ е една „гола“ декларация, в която няма яснота как ще се изпълни и целта на Стратегията до 2020 г., да намалеят с 50% броят на убитите при ПТП, както и на тежко ранените – с 20%.

Предлаганите Проектозакони не променят с нищо съществуващият модел на управление на системата на безопасност на движението по пътищата, а само предлагат дребни, „козметични“ промени. Нямат пряко отношение към ограничаването на ПТП-тата, не довеждат до подобряване образованието и уменията на участниците в движението, не стимулират пътната безопасност, а налаганите наказания не довеждат до генерална превенция, за да намалеят реално нарушенията.

Няма в реалността, няма и достоверна статистика на броя на тежко ранените при ПТП (варират от 8 000 до 11 000 ранени), като никой не е отчел от 11 ведомства, които отговарят в държавата за пътната безопасност, как е намалял този травматизъм от 2011 г. досега, т.е. колко % е намалял от тези планирани 20%  и колко „остават“ за следващите 2 години?

Предлаганите Законопроекти са пълни с противоречиви текстове и не предвиждат регулиране на желаните обществени отношения, свързани с подобряване безопасността на движението по пътищата за следващите поне 5-10 години.

Не е публично оповестен състава на междуведомствената работна група, която е изготвила трите Законопроекта, които само „механично“ разделят сега действащият Закон, на три отделни Закона.

Желанието Ви да приключите предварителната процедура за обсъждане за две седмици ще бъде изключително непродуктивна, формална и безсмислена – поредните поправки в съществуващото законодателство, които не изпълняват Националната стратегия.

Този подход не води до подобряване сигурността на българските граждани, които участват в движението по пътищата.

Неучастието на експерти от НПО при изготвянето на нов ЗДвП е предпоставка за прокарване на лобистки текстове и приемане на законодателство, което няма да се възприеме от българските граждани, или което може да е морално остаряло с влизането си в сила и да не отговаря на реалните нужди на българските граждани и големите обществени очаквания за нов модел на пътна безопасност.

Предвид гореизложеното настояваме:

  • Да се включат експерти от НПО в съставите на работните групи, за да се гарантира, че процесът за обсъждане ще приключи с продукт, най-точно отговарящ на обществените нужди, в съответствие с Националната стратегия;
  • Дейността по изготвянето на текстовете в Проектозаконите да продължи до формулирането на нужната законова регламентация, в съответствие с ясно формулирани Мотиви на всеки един Законопроект;
  • Да се обяви публично съставът на работните групи, работили по изготвянето на предлаганите три Законопроекта;
  • Да не се бърза с внасянето на окончателни текстове за гласуване в Парламента, преди да завърши широко обществено обсъждане, дали предлаганото законодателство е в съответствие с нуждите на българските граждани, техните права и отговорности.

 Трябва да се прекрати практиката, месеци наред да се бави изработването от държавната администрация на Законопроекти и след това – за 2 седмици да се „имитира“ обществено обсъждане, гласуване на „мъртвородени“ текстове и десетки нови поправки в новоприетите Закони, още през същата година.

С УВАЖЕНИЕ:

Организация 1 (име и подпис) Институт за пътна безопасност

Организация 2 (име и подпис)  Сдружение „Велоеволюция”

Организация 3 (име и подпис)  Спаси София

Организация 4 (име и подпис)  Сдружение Мрежа за инициативи и решения

Организация 5 (име и подпис) Сдружение „Клуб Форд”

Организация 6 (име и подпис)  Балкански институт за възстановяване и развитие

Организация 7 (име и подпис)  Сдружение  „СЕГА”

Организация 8 (име и подпис) Обществен съвет за пътна безопасност

Организация 9 (име и подпис) Граждански комитет равни пред закона

Организация 10 (име и подпис) Българска асоциация за закрила на пациентите

Организация 11 (име и подпис) Сдружение на българските професионални шофьори

Организация 12 (име и подпис) Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт 

Организация 13 (име и подпис) Движение за европейско развитие на българските железници