ХАРТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

НА

ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

 

Долуподписаният (име, адрес), желая да стана член на Института за пътна безопасност, като споделям отговорността за безопасността на движението по пътищата на България и в Европейския съюз,

Като отчитам, че понастоящем броят на жертвите на пътнотранспортните произшествия е недопустимо висок и че е необходимо да бъдат взети по-ефективни мерки за тяхното намаляване в най-кратки срокове,

Като отчитам, че координираните действия между многото групи, имащи отговорност в едно или друго качество за безопасността на движението дават по-големи възможности за постигане на желаните резултати,

Като вярвам, че съществуват ефективни мерки за насърчаване на участниците в движението да спазват правилата за пътна безопасност, а също така да се предприемат и допълнителни мерки, като намаляване на риска от попадането на участниците в движението в ПТП

Считайки, че обхватът на тези мерки ще бъде значително по-голям, ако с тях се ангажират все повече участници се присъединявам към общоевропейската цел за намаляване на броя на загиналите по пътищата най-малко с 50 на сто към края на 2020 година, каквато е общата цел на всички страни членки на ЕС,

Доброволно се ангажирам да предприема енергични действия и да въведа мерките, които произтичат от моите отговорности и дейност, за ускоряването на напредъка в пътната безопасност, поемам задължението, в рамките на своята отговорност и специфика на дейността, а при необходимост и с допълнение към настоящата харта, да приложа следните принципи и мерки:

  1. Да предприема мерки в рамките на моята отговорност за постигане на целта за намаляване на броя на жертвите по пътища.
  2. Да се включа в дейности по безопасност на движението при реализирането на един общ реален план за пътна безопасност.
  3. Да съдействам за предотвратяване на пътнотранспортните произшествия, като спазвам правилата за движение.
  4. Да съдействам за развитието на единна, дългосрочна и подходяща система за контрол на спазването на правилата за движение.
  5. Да допринасям за създаване на условия за продължаващо възпитание и обучение на участниците в движението, като особено внимание се обръща на рисковите водачи.
  6. Да полагам усилия за допринасяне за по-доброто изучаване на причините за произшествията, с цел да не се допуска те да се повтарят, както и да се осъзнаят рисковете.
  7. Да съдействам за осигуряване на ефективна медицинска, психологическа и правна помощ на жертвите на пътнотранспортни произшествия.
  8. Да поема инициативата за въвеждането на мерки, които излизат от  рамките на обичайните ми задължения и дейности, а именно да участвам активно в реализирането на целите и задачите на Института за пътна безопасност.

 

 

Дата                                                                                                  Съгласен