УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ” , което ще се изписва допълнително на латиница по следния начин: “ROAD SAFETY INSTITUTE”

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището и адресът на СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ е Област София-град, Община Столична, Район Лозенец, гр. София, ул. “Арсеналски” №7, ет. 2, ап. 7.

 

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

 1. Насърчаване и подкрепа за граждански организации, училища, университети, фирми, органи на местното самоуправление и държавни институции в България да предприемат активни действия за пътна безопасност;
 2. Подпомагане членовете на гражданското общество при придобиване и споделяне на знания и опит в областта на пътната безопасност;
 3. Да спомогне за реализацията на истински диалог с цел пренос на опит и добри практики в областта на пътната безопасност на всички нива на управление в България;
 4. Обединяване на експертния потенциал в областта на пътната безопасност в страната;
 5. Развитие на научно-изследователската дейност в сферата на пътната безопасност;
 6. Иницииране и реализация на младежки дейности насочени към пълноценното изграждане и включване на младите хора в гражданското общество по темата за пътна безопасност;
 7. Осъществяване на контакти, връзки и договорености за обмяна на опит и добри практики, сътрудничество и обща дейност със сродни, национални и чуждестранни институции, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели;

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата за постигане на целите на сдружението са:

 1. Организиране и осигуряване на необходимата база от материално-технически средства за реализация на поставените цели, чрез изграждане на собствен фонд от собствени средства и с помощта на спонсори и дарители;
 2. Организиране и/или участие в мероприятия на местно, национално и международно ниво в съответствие с поставените цели;
 3. Привличане на експерти по технически, спортни, научни, правни, икономически и други въпроси, свързани с дейността на Сдружението;
 4. Взаимодействие с български и международни местни и държавни органи, обществени организации, сдружения и фондации със сродни цели и дейност;
 5. Организиране на обмен на информация, кадри и добри практики със сродни организации и други.
 6. Подготовка и реализация на проекти в сферата на пътната безопасност.

 

Чл. 6. Сдружението може да извършва стопанска дейност със следния предмет на дейност: представителство; посредничество; агентство; консултантски услуги; възмездно преотстъпване на трети лица за ползване на собствена или преотстъпване на наета материално-техническа база; реклама на територията на своята или на наета от него материално-техническа база и други подобни, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за постигане на целите по чл. 4 и покриване на административните си разходи, във връзка с това.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Предметът на дейност на сдружението е:

 1. Осъществяване на постоянно наблюдение на дейността на всички институции отговорни за пътната безопасност в България;
 2. Обективен анализ на ПТП в България и причините водещи до тях;
 3. Създаване, поддръжка и разпространение на информационни ресурси, свързани с пътната безопасност, изготвяне и разпространение доклади, анализи и изследвания за състоянието на пътната безопасност в страната и ефективността на противодействието на пътнотранспортния травматизъм;
 4. Създаване и разпространение на методики и средства за обучение на деца, младежи и възрастни в областта на пътната безопасност;
 5. Изготвяне на концепции и стратегии за внедряване на Интелигентни Транспортни Системи и международни стандарти в организациите, участващи в движението по пътищата на страната;
 6. Организиране и финансиране разработването и осъществяването на проекти, допринасящи за осъществяването на неговите цели самостоятелно или съвместно с други правителствени и неправителствени институции, защита на проекти, обявени в програмите на неправителствените организации за изпълнение на мероприятията, свързани с целите на сдружението, подпомага издаването на литература с такава насоченост;
 7. Иницииране и/или участие в проекти по програми за младежки дейности на национално, европейско и международно ниво;
 8. Иницииране и/или участие в проекти по програми в областта на формалното и неформалното образование на национално, европейско и международно ниво;
 9. Организира научно-практически форуми по проблемите на пътната безопасност.

 

СРОК

Чл. 9. Сдружението не е ограничено със срок.

 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Търговския закон, Закона за кооперациите и ЗЗД, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмено заявление или заявление по електронен път, чрез платформата на сайта на сдружението до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите ­ юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Управителният съвет подлага на гласуване и гласува заявлението за членство задължително на своето следващото заседание. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет.

 

Права и задължения на членовете

Чл. 12. Членовете на сдружението имат следните права:

­ да участват в управлението на сдружението;

­ да бъдат информирани за неговата дейност;

­ да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности на сдружението и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

– да ползват осигурената от сдружението материално-техническа база;

­ да се ползват от резултатите от дейността на сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

 

Чл. 13. Членовете на сдружението са длъжни:

­ да спазват разпоредбите на този Устав и други вътрешни правила на сдружението и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

– да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

­ да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.

– да внасят ежегоден членски внос, определен от Общото събрание.

 

Чл. 14. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са ненаследими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

Прекратяване на членство

Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява:

­ с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

­ със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ., прекратяване юридическата личност на член на сдружението;

­ с изключването;

­ с прекратяване на сдружението;

­ при неучастие активно в дейността на сдружението, съгласно решенията на органите на управление на сдружението;

 

Чл. 16. (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:

­  нарушава предвидените в чл. 13 задължения;

­ извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 13, управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

 

Чл. 17. (1) Прекратяването на членството се счита настъпило с вземането на решение за това от управителния съвет.

(2) Горното обстоятелство се констатира от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

 

 

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, които са най-малко 5 / пет/ физически или юридически лица.

Представителните и ръководните органи на Сдружението са:

а) Общо събрание (ОС);

б) Управителен съвет (УС);

в) Председател на Сдружението;

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

 

Компетентност на общото събрание

Чл. 20. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема правилник за дейността на управителния съвет;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и председателя на управителния съвет, в случай, че бъде избран такъв;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 10. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 11. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

 

Свикване

Чл. 21. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението, чрез писмена покана, изпратена по пощата, чрез факс, по електронен път или връчена, отправена персонално до всеки член, без поканата да се обнародва в Държавен вестник. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

 

Чл. 22. Инициатива за свикването му има управителния съвет.

 

Право на сведения

Чл. 23. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

 

Кворум

Чл. 24. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, при не по-малко от петима  присъстващи членове или упълномощени от тях лица с право на глас.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

Гласуване

Чл. 25. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси.

 

Чл. 26. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднини по права линия ­ без ограничения, по съребрена линия ­ до четвърта степен, или по сватовство ­ до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Решения

Чл. 27. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията по чл. 20, ал.1, т. 1, 3 и 6 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Чл. 28. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, освен ако с гласуване с обикновенно мнозинство не се вземе решение за включване на точка, в дневния ред.

 

Чл. 29. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

Контрол

Чл. 30. Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31. Управителният съвет се състои от  най-малко от 5 /пет/ лица ­ членове на сдружението. Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

 

Мандат

Чл. 32. Управителният съвет се избира за срок от 4 /четири/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

 

Правомощия

Чл. 33. Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 2. Приема и изключва членове на сдружението;
 3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. Определя адреса на сдружението;
 8. Приема правила за работата си;
 9. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на сдружението.
 10. Председателят на управителния съвет представлява сдружението.
 11. Създава експертни съвети, като членове на тези експертни съвети могат да бъдат и членове на управителния съвет, и трети лица.
 12. Определят структурата и изготвят правила за дейността на експертните съвети.
 13. Определят размера на възнаграждението на членовете на управителния съвет, както и на членовете на експертните съвети.

 

Чл. 34. За извършването на дейността си, членовете на управителния съвет могат да получават възнаграждение.

 

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 35. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж годишно, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

 

Чл. 36. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или интернет връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 29.

 

Чл. 37. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие ­ от избран от управителния съвет негов член.

 

Решения

Чл. 38. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 ЗЮЛНЦ ­ с мнозинство от всички членове.

 

Контрол

Чл. 39. Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 40. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41. Председателя на управителния съвет се избира от общото събрание, като с решението се определят неговите функции.

 

Чл. 42. Председателят на управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението без изричното писмено решение на Управителния съвет, взето с 2/3 мнозинство.

 

Чл. 43. Председателя на управителния съвет има право да упълномощава друг член на управителния съвет да извършва за сметка на сдружението следните дейности:

 –Ръководи цялата дейност на Сдружението;

 –Ръководи заседанията на УС;

 –Командирова служители;

 –Разпорежда се с финансовите сметки на Сдружението;

 –Сключва трудови договори;

 –Разрешава отпуски по КТ;

 –Налага наказания по КТ;

 –Организира и ръководи оперативно цялата организационна дейност.

 

КЛОНОВЕ

Чл. 44. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

 

Чл. 45. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

 

Чл. 46. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

 

Чл. 47. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 48. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 49. Източници на средства на сдружението са: стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, безвъзмездна финансова помощ от фондове на Европейския съюз и други фондове, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, както и предвидени в специален закон вноски.

 

Стопанска дейност

Чл. 50. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност: представителство; посредничество; агентство; консултантски услуги; възмездно преотстъпване на трети лица за ползване на собствена или преотстъпване на наета материално-техническа база; реклама на територията на своята или на наета от него материално-техническа база и други подобни, като приходите от тази дейност ще бъдат използвани за постигане на определените с настоящия Устав цели.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

 

 

Разходване на имущество

Чл. 51. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 52 (1) Сдружението ще се представлява пред трети лица от Управителния съвет, чрез Председателя или упълномощено от него лице.

(2) В случай на продължително отсъствие или когато е възпрепятстван, Председателят/ може да упълномощи с представителната функция друг член на Управителния съвет.

(3) Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

(4) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 53. В срок до 31 декември на всяка година, управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет.

 

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 54. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 55. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т.3 ЗЮЛНЦ.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 56. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно ­ чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

 

Имущество след ликвидацията

Чл. 57. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.