Текущата ситуация в България

Невъзможността на държавата да се противопостави ефективно на пътнотранспортния травматизъм в страната се обуславя от следните фактори:

–    за БДП в България отговарят множество държавни институции. Следователно отговорността е споделена. Взаимодействието и координацията между тях е от ключово значение, но точно тук се констатира организационен и законодателен дефицит;

–    събирането на информация за ПТП, анализирането ѝ и предлагането на мерки за ограничаван на ПТП се извършва от един държавен орган  (МВР), което противоречи на добрите практики за анализ и противодействие на пътнотранспортния травматизъм;

–    контролът върху дейността на институциите отговорни за БДП се осъществява от самите тях. Няма създаден механизъм за външен одит на дейността им;

–    информацията за причините за настъпване на ПТП се изнася в общественото пространство некоректно, като различните институции прехвърлят отговорностите си;

–    няма приета система за оценка на реалните загуби от пътнотранспортните произшествия, което възпира сериозно инвестициите в тази насока;

– включването на Фонд „Безопасност на движението в рамките на бюджета на МВР, ограничи съществено неговото ползване;

–    научно-изследователската дейност е сведена до миниум и се забавя внедряването на добрите световни практики по безопасността на движението. Няма разработен механизъм за финансиране на проекти свързани с безопасността на движението;

–    за приетия като БДС международен стандарт за пътна безопасност ISO 39001:2012 „Системи за управление на безопасността на движението“ се констатира недостатъчно ефективни практики за прилагането му;

–    не са конкретизирани отговорностите на местните власти, ръководителите на организации и институции относно безопасността на движението и др.

–    не са предвидени мерки за противодействия на обратната тенденция за нарастване на ПТП. единственият пакет от мерки, който има потенциал да противодейства на нарасналите рискове е повишаване на контрола по спазване правилата за движение. Точно този контрол е силно намален заради борбата с корупция на пътя;

–    няма единен план за действие;